Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností

JANEMI s.r.o.

IČ: 07465548

DIČ: CZ07465548

se sídlem: Radějovice 105, 251 68 Radějovice

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 301508/MSPH

kontaktní údaje:

e-mail: eshop@jolleo.cz

telefon: 725 456 580

web: www.jolleo.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen: „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.jolleo.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Přístup a používání webových stránek www.jolleo.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

6. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je zákazník právnickou osobou nebo osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající se zákazníkem jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Zákazník provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si zákazník vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Zákazník odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu zákazníka.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo zprávou na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat zákazníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí zákazníkem na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace zákazníka provedené v internetovém obchodě může zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může objednávat zboží také bez registrace.

2, Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č: 1387690708/2700 vedený u UNICREDIT BANK, Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky. Zboží bude zákazníkovi odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet prodávajícího,

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,

  • v hotovosti (na dobírku), tj. zákazník zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí od smluvního dopravce (s výjimkou snubních prstenů).

2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena (případně její doplatek, pokud byla stanovena záloha) splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží zákazníkem. Prodávající může po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je zákazníkovi dodáno:

  • na adresu určenou zákazníkem v objednávce, nebo

  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce zákazníka a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu zákazníka.

14. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

15. Zákazník je povinen bezprostředně, nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky se zbožím zkontrolovat i obsah zásilky, zda zcela odpovídá objednávce, tj. objednanému zboží co do modelu, velikosti, barvy, i co do množství. Zákazník také zkontroluje, zda zboží nevykazuje zjevné známky povrchového poškození, a zkontroluje i funkčnost ovládacích prvků výrobku. V případě, že obsah zásilky neodpovídá objednávce, nebo když zákazník zjistí povrchové poškození zboží či nefunkčnost některých ovládacích prvků výrobku, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu, a dohodne s ním nápravu, tj. výměnu, popř. dodatečné zaslání chybějícího zboží. V případě prodlení se splněním této povinnosti zákazníka bude mít prodávající za to, že obsah zásilky zcela odpovídá objednávce, a že dodané zboží je bez jakéhokoliv povrchového poškození.

16. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

  • ode dne převzetí zboží,

  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Zákazník nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu (zejména, ale nikoliv výhradně, při výrobě snubních a zásnubních prstenů).

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle zákazník na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí takového odstoupení.

6. Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit zákazník prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným zákazníkem.

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva z vadného plnění se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Zákazník doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje zákazníkovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které zákazník při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud zákazník nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o zákazníkovi nebude prodávající používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021