Reklamační řád

ČLÁNEK I.

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA REKLAMACI VADY ZBOŽÍ

Při prodeji odpovídá prodávající zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí i za vady, které se vyskytnou po převzetí zákazníkem v záruční lhůtě. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu v zákonem stanovené nebo v záručním listě uvedené záruční době reklamovat. Za vadu nelze považovat změny na věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným zacházením, mechanickým poškozením nebo nedodržením podmínek užívání a ošetřování, na něž byl zákazník při koupi zboží upozorněn.

Záruka se nevztahuje na změnu barvy kovů a povrchu hodinek, který může být ovlivněn např. výskytem různých chemických látek v ovzduší, užíváním některých léků, potem s nižším PH atd.

Za vadu rovněž nelze považovat vadu, o níž zákazník při koupi věděl a pro kterou mu prodávající poskytl slevu.

ČLÁNEK II.

MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně (vyjma partnerských prodejen, seznam uveden na webových stránkách v sekci "Prodejny") jakožto i v sídle nebo místě podnikání. Pro uplatnění záruky je nezbytné prokázat zakoupení věci u prodejce (např. paragonem nebo záručním listem …), a to ve kterékoliv jeho prodejně (vyjma partnerských prodejen, seznam uveden na webových stránkách v sekci "Prodejny") nebo v sídle společnosti.

Zákazník může uplatnit reklamaci osobně na prodejně nebo zasláním zboží doporučeným balíkem na adresu: JANEMI s.r.o., reklamační oddělení, Lipová 1302, 251 68 Sulice - Želivec. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.
Reklamované zboží musí být kompletní.

ČLÁNEK III.

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Záruční doba počíná běžet převzetím zboží zákazníkem a trvá následujících 24 měsíců, není-li v záručním listě uvedena doba jiná.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na opravě u prodávajícího a zákazník nemohl zboží užívat. O této době je prodávající povinen vystavit zákazníkovi písemný doklad. Bylo-li vadné zboží vyměněno za bezvadné, nezačíná běžet nová záruční lhůta ode dne převzetí bezvadného zboží.

Není-li uplatněna reklamace v záruční lhůtě, práva z odpovědnosti za vady jejím uplynutím zanikají.

ČLÁNEK IV.

PLACENÁ OPRAVA

Je-li zboží reklamováno po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude zákazník obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená. V případě placené opravy je nutné uvést na objednávkovém listě i termín pro plnění placené opravy a cenu opravy. Placená oprava bude vyřízena do 6 měsíců od přijmutí na prodejně.

ČLÁNEK V.

ODSTRANITELNÉ VADY

Odstranitelná vada je taková, jejímž odstraněním (opravou) neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava bude provedena bez zbytečného odkladu.

Zákazník může v záruční lhůtě požadovat:

  • bezplatné, včasné a řádné odstranění vady nebo
  • přiměřenou slevu z ceny nebo
  • nebyla-li věc ještě použita, požadovat výměnu věci za stejnou bezvadnou.

Provádí-li se záruční oprava, pak bude provedena nejdéle ve lhůtě do 30 kalendářních dnů. Prodávající může se zákazníkem písemně dohodnout lhůtu delší. Vyskytne-li se táž vada třikrát nebo vyskytne-li se na zboží současně 3 a více vad, má zákazník stejná práva, jako při výskytu neodstranitelné vady.

Je-li reklamace vyřízena prodávajícím jako oprávněná, má kupující právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů (nejmenších možných) spojených s uplatněním svého práva.

ČLÁNEK VI.

NEODSTRANITELNÉ VADY

Neodstranitelná vada je taková, kterou nelze opravit řádně ve sjednané lhůtě nebo jejímž odstraněním by utrpěl vzhled, kvalita a funkce zboží a vada bránící řádnému užívání věci jako věci bez vady.

Zákazník může v záruční lhůtě požadovat:

  •     výměnu vadného zboží za stejné bezvadné nebo
  •     přiměřenou slevu, nepožaduje-li výměnu, nebo
  •     vrácení kupní ceny.

Zda jde o neodstranitelnou vadu a o přiměřenosti požadované slevy a jejím poskytnutí rozhodne výrobce nejdéle do 30 kalendářních dnů.

ČLÁNEK VII.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Zákazník je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě zjištění odstranitelných vad existujících v okamžiku převzetí má zákazník právo požadovat bezplatnou opravu věci a její uvedení do stavu v souladu s objednávkou nebo výměnu věci za novou. Volbu práva provádí zákazník.

V případě dodání jiného výrobku má zákazník právo na dodání zboží dle objednávky.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl zákazník v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

ČLÁNEK VIII.

KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY OD DOPRAVCE

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je zákazník povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je zákazník povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti doručovatele a převzetí zásilky odmítnout. Pozdější reklamace se řídí obchodními podmínkami dopravce (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v důsledku poškození zásilky apod.).

V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude zákazníkovi bezplatně zaslán nový výrobek.

ČLÁNEK IX.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace osobně na prodejně vystaví prodávající zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění reklamace v záruční době.

V případě zaslání zboží na reklamaci doporučeným balíkem:

  • nás informujte e-mailem,
  • uveďte důvod reklamace a Váš požadavek na vyřízení,
  • uveďte kontaktní údaje (e-mail, adresu, tel. číslo apod.)
  • přiložte kopii daňového dokladu nebo platný záruční list (pokud byl součástí dodávky).

Přijetí reklamace Vám bude potvrzeno e-mailem.

Potvrzení o uplatnění reklamace bude obsahovat:

    identifikaci reklamovaného zboží

    datum prodeje

    prodejní cenu

    váhu šperku

    datum uplatnění reklamace

    popis vady

    požadavek zákazníka

Při převzetí opraveného zboží bude doplněno datum převzetí.

ČLÁNEK X.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Zboží zakoupené na prodejně je možné vyměnit do 7 dní od nákupu, a to bez nároku na vrácení peněz. Zboží nesmí být poškozené, neúplné či viditelně opotřebené.

ČLÁNEK XI.

ÚČTOVÁNÍ SKLADNÉHO

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

ČLÁNEK XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník a z č. 634/1992 Sb.,Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory mezi JANEMI s.r.o. a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2021.